عضای هیأت موسس

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

 CV

1

دکتر وحید فرنیا

دانشیار

متخصص اعصاب و روان

مشاهده

2

دکتر جلال شاکری

استاد

متخصص اعصاب و روان

مشاهده

3

دکتر تورج احمدی جویباری 

دانشیار

متخصص داخلی 

مشاهده

4

 دکتر ماری عطایی

استادیار

متخصص داخلی

مشاهده

 5

 دکتر فائزه تاتاری

دانشیار

متخصص اعصاب و روان 

مشاهده