عضای هیأت موسس

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

 CV

1

دکتر وحید فرنیا

 دانشیار

 متخصص اعصاب و روان

مشاهده

2

دکتر جلال شاکری

 استاد

 متخصص اعصاب و روان

مشاهده

3

دکتر تورج احمدی جویباری 

 دانشیار

 متخصص داخلی 

مشاهده

4

 دکتر ماری عطایی

 استادیار

 متخصص داخلی

مشاهده

 5

  دکتر فائزه تاتاری

 دانشیار

 متخصص اعصاب و روان 

مشاهده

 6  دکتر امیر جلالی
 دانشیار  متخصص اعصاب و روان
 مشاهده

اعضای شورای پژوهشی

اعضا شورای پژوهشی :

دکتر وحید فرنیا ( روانپزشک )

دکتر جلال شاکری ( روانپزشک )

دکتر فائزه تاتاری ( روانپزشک )

دکتر تورج احمدی جویباری( متخصص داخلی )

دکتر ماری عطایی ( متخصص داخلی )

دکتر امیر جلالی( PHD روان پرستاری)

دکتر عمران داوری نژاد( روانپزشک )

دکتر نسرین عبدلی(PHD روانسنجی )

دکتر حسین ژاله( PHD زیست شناسی سلولی مولکولی )

دکتر مهدی خدامرادی ( PHD علوم اعصاب )

مصطفی علیخانی( کارشناس ارشد روانشناسی عمومی )

دکتر صنوبر گلشنی( روانپزشک )

دکتر علیرضا ابراهیمی ( روانپزشک )

دکتر صفورا سالمی(PHD روانشناسی کودک و نوجوان )

دکتر مهدی مرادی نظر ( PHD   آمار و اپیدمیولوژی )

سارا هوکری ( کارشناس ارشد آمار زیستی )