اولویت های پژوهشی مرکز

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

 

1-  شیوه های مقابله با تنش به منظور پیشگیری از اعتیاد و اختلالات رفتاری

2- حمایت های اجتماعی و خانوادگی  درپیشگیری، درمان و توانبخشی اعتیاد واختلالات رفتاری

3- گروه درمانی و مداخلات گروهی  در درمان سوء مصرف مواد و سایر مواد اعتیاد آور

4- مداخلات خانواده محور در درمان و توانبخشی مصرف کنندگان مواد مخدر و سایر مواد اعتیاد آور

5- مداخلات جامعه محور در اختلالات  مصرف مواد و و سایر مواد اعتیاد آور

6- عود و مداخلات توانبخشی در عود مددجویان مصرف کننده مواد مخدر و سایر مواد اعتیاد آور

7- مداخلات کیفی و اختلالات سوء مصرف مواد

8- تحقیقات آزمایشگاهی و اختلالات مصرف مواد مخدر و سایر مواد اعتیاد آور

9-  درمان و توانبخشی بیماران با تشخیص دو گانه Dual

10- مداخلات تئوری محور در اختلالات مصرف مواد و سایر مواد اعتیادآور

11- آسیب شناسی فضای مجازی وتهدید روابط خانواده ها

12- آسیب های اجتماعی نوپدید، پیشگیری، درمان و مداخله

13- اعتیاد در نوجوان و جوانان (پیشگیری، مداخله و درمان)

14- سوء مصرف مواد و جرائم حقوقی

15- مکانیسم های سلولی و مولکولی درگیر در شکل گیری فرایندهای  اعتیادی

16- مکانیسم های سلولی و مولکولی در فرایند اعتیاد و کاربرد در صنایع داروسازی