موافقت قطعی

 

 

 

 

 

مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد با همت دکتر تورج احمدی جویباری و مشارکت و همکاری گروه روانپزشکی در سال 1390 تاسیس شد و در سال 1391 مرکز موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت بهداشت و درمان شد.

از تاریخ شروع فعالیت مرکز تا تاریخ 1/ 8 / 93 ریاست مرکز را آقای دکتر تورج احمدی جویباری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (

متخصص داخلی ) بر عهده داشتند و از تاریخ 1/ 8 / 93 دکتر وحید فرنیا استاد  تمام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( متخصص اعصاب و روان )

ریاست مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد را  عهده دار هستند و در تاریخ 96/1/27 موفق به اخذ موافقت قطعی از سوی وزارت بهداشت  و درمان گردید.

مجوز قطعی