اعضای شورای پژوهشی

اعضا شورای پژوهشی :

دکتر وحید فرنیا ( روانپزشک )

دکتر جلال شاکری ( روانپزشک )

دکتر فائزه تاتاری ( روانپزشک )

دکتر تورج احمدی جویباری( متخصص داخلی )

دکتر ماری عطایی ( متخصص داخلی )

دکتر امیر جلالی( PHD روان پرستاری)

دکتر عمران داوری نژاد( روانپزشک )

دکتر نسرین عبدلی(PHD روانسنجی )

دکتر حسین ژاله( PHD زیست شناسی سلولی مولکولی )

دکتر مهدی خدامرادی ( PHD علوم اعصاب )

مصطفی علیخانی( کارشناس ارشد روانشناسی عمومی )

دکتر صنوبر گلشنی( روانپزشک )

دکتر علیرضا ابراهیمی ( روانپزشک )

دکتر صفورا سالمی(PHD روانشناسی کودک و نوجوان )

دکتر مهدی مرادی نظر ( PHD   آمار و اپیدمیولوژی )

سارا هوکری ( کارشناس ارشد آمار زیستی )