سیاست ها و راهکارها

 

سیاست ها و راه کارها :

 

1.               توسعه و تولید علم در زمینه مصرف مواد

2.              ارتقاء جایگاه پژوهشی مرکز

3.             ارتقاء جایگاه آموزشی مرکز

4.              توسعه ساختاری مرکز

5.             افزایش تعامل با سایر دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، سازمان ها و ادارات مرتبطتقویت منابع اطلاعاتی مرکز

راهبردها :

استراتژی پژوهشی در زمینه‌ی سوء مصرف مواد

حیطه بندی فعالیت های پژوهشی مرکز به منظور پوشش نیازهای پژوهشی در حیطه های

انجام پژوهش در زمینه‌ی همه‌گیر شناسی سوء مصرف مواد

انجام پژوهش در زمینه‌ی شیوه های پیشگیری اولیه از سوء مصرف مواد

انجام پژوهش در زمینه‌ی شیوه های موثر درمان سوء مصرف مواد

انجام پژوهش در زمینه‌ی کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد

انجام پژوهش در زمینه‌ی بازتوانی مبتلایان به سوء مصرف مواد