چشم انداز

 


مرکز تحقیقات پیشگیری از سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاپایان سال 1400 یکی از سه قطب برتر علمی مطالعات مرتبط با پیشگیری و درمان اعتیاد در کشور باشد.