معرفی مرکز


لوگوی مرکز  

مرکز تحقیقات پیش​گیری سوء مصرف مواد
 
Substance  Abuse   Prevention   Research   Center,

 Kermanshah  University  of  Medical   Sciences  ,Kermanshah , Iran

 

مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد از سال 1390 شروع به فعالیت نمود و در تاریخ 1391/8/11 مورد موافقت اصولی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت .

 

  

تصاویر مرکز