معرفی مرکز

  

 

مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد
 
Substance  Abuse   Prevention   Research   Center,

 Kermanshah  University  of  Medical   Sciences  ,Kermanshah , Iran

 

مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد با همت دکتر تورج احمدی جویباری و مشارکت و همکاری گروه روانپزشکی در سال 1390 تاسیس شد و در سال 1391 مرکز موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت بهداشت و درمان شد.

از تاریخ شروع فعالیت مرکز تا تاریخ 1/ 8 / 93 ریاست مرکز را آقای دکتر تورج احمدی جویباری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( متخصص داخلی ) بر عهده داشتند و از تاریخ 1/ 8 / 93 دکتر وحید فرنیا دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( متخصص اعصاب و روان ) ریاست مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد را  عهده دار هستند و در تاریخ96/1/27 مرکز موفق به اخذ موافقت قطعی از وزارت بهداشت و درمان شد.

 

آدرس مکاتباتی :

               کرمانشاه – بلوار دولت آباد – بیمارستان فارابی – مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

                آدرس الکترونیکی : saprc@kums.ac.ir

            تلفن   :      38264513                                        فاکس : 38264513                       کدپستی:6719851451