محور فعالیت مرکز

 

               1-  تحقیقات این مرکز در حول سه محور پیشگیری، درمان و توانبخشی استوار می باشد.

       2  - اعضای هیات موسس و هیات علمی مرکز هر یک در موضوعات تخصصی مرتبط فعالیت می نمایند.

               3 - بسیاری از طرح های مرکز در غالب پایان نامه های دانشجویی در سطوح دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای پزشکی است.

          4- طرح های تحقیقاتی مرکز در زمینه مواد مخدر و حیطه های مرتبط است که با رویکردهای کمی و کیفی انجام می گردد.

          5- کلیه طرح های پژوهشی مرکز تحت بررسی دقیق اعضای هیات علمی کارشناسان پژوهشی مرکز قرار گرفته و مصوب می گردند.

     6 - بکار گیری تحقیقات کاربردی که از نتایج آن بتوان در برنامه های پیشگیری، درمان و توانبخشی مددجویان مرتبط استفاده نمود در اولویت قرار دارد.