اهداف

 

  

اهداف کلی :

·         طراحی واجرای تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه سوء مصرف مواد به منظور توسعه دانش

·          ارزیابی برنامه های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب در مصرف مواد

·           هدفمند ساختن تحقیقات در راستای اولویت های پژوهشی دانشگاه و کشور

·         ایجاد هماهنگی های بین سازمانی در انجام تحقیقات مرتبط سوء مصرف مواد در منطقه

·         ارتقای سطح کمی وکیفی همکاری با سایر دانشگاهها و دیگر مراکز تحقیقات سوء مصرف مواد کشور

·           انجام طرح های مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشوری و بین المللی

·         تربیت نیروی انسانی متخصص و محقق در زمینه پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد

 

اهداف اختصاصی :

 

·         طراحی واجرای تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه سوء مصرف مواد به منظور توسعه دانش

·         ارزیابی برنامه های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب در مصرف مواد

·         هدفمند ساختن تحقیقات در راستای اولویت های پژوهشی دانشگاه و کشور

·         ایجاد هماهنگی های بین سازمانی در انجام تحقیقات مرتبط سوء مصرف مواد در منطقه

·         ارتقای سطح کمی وکیفی همکاری با سایر دانشگاهها و دیگر مراکز تحقیقات سوء مصرف مواد کشور

·         انجام طرح های مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشوری و بین المللی

·          تربیت نیروی انسانی پژوهشگر در زمینه پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد