تماس با ما

 آدرس مکاتباتی :

کرمانشاه – بلوار دولت آباد – بیمارستان فارابی – مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 آدرس الکترونیکی : saprc@kums.ac.ir
 تلفن   :     08338264513        

 فاکس :    08338264513        

کدپستی: 6719851451