تماس با ما

 آدرس مکاتباتی :

کرمانشاه – بلوار دولت آباد – بیمارستان فارابی – مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 آدرس الکترونیکی : saprc@kums.ac.ir
 تلفن   :      38264513               

 فاکس : 38264513