گرایش پژوهش

 

 

          · شناخت سیمای اعتیاد در کشور

·         اپیدمیولوژی مصرف مواد

·         اپیدمیولوژی مصرف مواد در گروههای خاص شامل(زنان، دانش آموزان، دانشجویان، محیطهای کار و ...)

·         تغییر الگوی مصرف مواد

·         مطالعات کوهورت در اعتیاد

·         عوارض طبی و روانپزشکی اعتیاد

·         همبودی اختلالات روانپزشکی و اعتیاد

·         سبب شناسی اعتیاد با الویت عوامل جمعیت شناختی، عوامل خانوادگی، اجتماعی، عوامل شناختی و...

·         علل بروز و افزایش مرگ و میرهای ناشی از اعتیاد ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی

پیشگیری

·         ارایه مدل های پیشگیری از اعتیاد

·         بررسی عوامل محافظت کننده اعتیاد در گروههای پرخطر

·         توانمندسازی نوجوانان و جوانان در مقابل اعتیاد

·         بررسی عوامل خطرساز گرایش به مواد

·         شناسایی مطالعه گروههای در معرض اعتیاد

·         شیوه های نوین پیشگیری ( اطلاع رسانی ، عاطفی ، جانشین ها ، مهارت های مقاومت ، مهارت اجتماعی)

·         برنامه های پیشگیری ( مدرسه مدار ، جامعه مدار ، متمرکز بر خانواده ، تغییر محیط و ...)

·         بررسی تاثیر عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد 

·         ارزشیابی برنامه های پیشگیری از اعتیاد کشور

درمان و پیشگیری از عود

·         شیوه های نوین درمانهای روانشناختی ( فردی ، گروهی و خانواده درمانی و مشاوره )

·         مداخلات اجتماعی ( شیوه های درمان حمایت اجتماعی) 

·         درمانهای طبی ( درمان با آگونیست ها ، سم زدایی ، بستری ، اجتماع درمان مدار و ... )

·         انجام نیازسنجی از درمانگران تهیه و تدوین بسته های آموزشی برای آنان 

·         درمان مکمل یا جایگزین ( طب سوزنی ، پینوتراپی ، گیاه درمانی ، معنویت درمانی)

·         عوامل موثر بر عود

·         بررسی هزینه اثربخشی مداخلات درمانی رایج درکشور

 

حوزه های اجتماعی اعتیاد

·         ارزشیابی شامل : ( ارزیابی میزان دستیابی به اهداف ، هزینه – اثر بخشی ، هزینه –فایده) 

·         پایش و ارزشیابی برنامه های کاهش آسیب 

·         ارزیابی و پایش میزان تغییرات مسائل اجتماعی و اجرای طرح های امنیت اجتماعی 

·         ارزشیابی توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد ( سمن ) و اجتماع محور ( سام )

·         اثر بخشی برنامه های تبلیغی علیه مواد مخدر و روانگردان ها

 

ساخت آزمون ها

·         ساخت و هنجای یابی پرسشنامه

 

علوم پایه اعتیاد

·         بررسی مداخلات محیطی بر ساختارهای عصبی مستعد اعتیاد 

·         بررسی همه گیر شناسی وراثتی اعتیاد

·         مطالعه فوری بر مواد نوپدید و آنالیز شیمیایی ترکیبات آنها

·         بررسی زمینه های ژنتیکی اعتیاد

·         مطالعه جنبه های عصبی شناختی اعتیاد

·         مطالعه جنبه های نوروبیولوژیکی اعتیاد