همکاران مرکز

اعضای مرکزتحقیقات پیشگیری از سوء مصرف مواد :

 

اعضای هیئت علمی مرکز:

دکتر نسرین عبدلی ( PHD روانسنجی )

دکتر حسین ژاله ( PHD.زیست شناسی سلولی .مولکولی)

دکتر مهدی خدامرادی ( PHD.علوم اعصاب )

دکتر برهان منصوری (PHD سم شناسی محیط)

 

 

کارشناسان اداری:


مصطفی علیخانی ( کارشناس ارشد روانشناسی عمومی )


ندا زادمیر( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )

 

بهاره رهامی ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی )