همکاران مرکز

 

 

 

 

 

کارشناسان اداری:خانم ندا زادمیر ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)

 

رزومهرزومه


 

خانم بهاره رهامی ( کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)

 

 

 

خانم مهسا محبیان (کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)

 

 

 

خانم دکتر طاهره سادات جوادی فر ( Ph.D علوم اعصاب )