ارتباط با ریاست مرکز

                                                                                                            

  

 

    ریاست مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد                                 

   

    دکتر وحید فرنیا                                            

متخصص اعصاب و روان

 ایمیل :vfarnia@kums.ac.ir

آدرس : بلوار عشایر - جاده دولت آباد - مرکز آموزشی درمانی فارابی

تلفن : 08338264513