اعضای شورای پژوهشی

 

 

 

 

 

 

دکتر وحید فرنیا (رئیس مرکز)

تلفن تماس :38264513

آدرس پستی : میدان ایثار - بلوار عشایر - بیمارستان فارابی - مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

ایمیل: vfarnia@kums.ac.ir

سامانه علم سنجی

 

دکتر برهان منصوری (معاون مرکز)

تلفن تماس :38264513

آدرس پستی : میدان ایثار - بلوار عشایر - بیمارستان فارابی - مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

ایمیل:borhanmansouri@yahoo.com

سامانه علم سنجی

 

 

دکتر تورج احمدی جویباری (عضو هیات علمی)

تلفن تماس :37272049

آدرس پستی:  خیابان نقلیه - بیمارستان فارابی

ایمیل:Dr. ahmadi - joubari@yahoo.com

 

سامانه علم سنجی

 


دکتر عمران داوری نژاد (عضو هیات علمی)

تلفن تماس :38264513

آدرس پستی : میدان ایثار - بلوار عشایر - بیمارستان فارابی - مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

ایمیل: odavarinejad@gmail.com

سامانه علم سنجی

 

دکتر فائزه تاتاری (عضو هیات علمی)

تلفن تماس :38264513

آدرس پستی : میدان ایثار - بلوار عشایر - بیمارستان فارابی - مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

ایمیل:Fztatari37@gmail.com

سامانه علم سنجی

 

دکتر ماری عطایی (عضو هیات علمی)

تلفن تماس :37272049

آدرس پستی:  خیابان نقلیه - بیمارستان فارابی

ایمیل:Dr. ahmadi - joubari@yahoo.com

سامانه علم سنجی

 

دکتر امیر جلالی (عضو هیات علمی)

تلفن تماس :38264513

آدرس پستی - بلوار عشایر-دانشکده پرستاری و مامایی

ایمیل: rominaamir@gmail.com

سامانه علم سنجی

 

دکتر حسین ژاله (عضو هیات علمی)

تلفن تماس :38264513

آدرس پستی : میدان ایثار - بلوار عشایر - بیمارستان فارابی - مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

ایمیل:hossein_jale@yahoo.com

              سامانه علم سنجی

 

 دکتر نسرین عبدلی (عضو هیات علمی)

تلفن تماس :38264513

آدرس پستی : میدان ایثار - بلوار عشایر - بیمارستان فارابی - مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

ایمیل:abdolinasrin511@yahoo.com

 
 

 

تلفن تماس :38264513

آدرس پستی : میدان ایثار - بلوار عشایر - بیمارستان فارابی - مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

ایمیل:mehdikhodamoradi98@gmail.com

سامانه علم سنجی

 

دکتر علیرضا ابراهیمی (عضو غیر عیات علمی )

تلفن تماس :38264513

آدرس پستی : میدان ایثار - بلوار عشایر - بیمارستان فارابی - مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

ایمیل:alirezaebrahimi1344@yahoo.com

مرکز آموزشی درمانی فارابی