سوابق اجرایی ،‌آموزشی و پژوهشی

سوابق اجرایی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1400-تا اکنون

عضو کمیته ایده پردازان آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1400-تا اکنون

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1398-تا اکنون

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از 1398-تا اکنون

عضو شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های امام خمینی (ره)، دکتر محمد کرمانشاهی و فارابی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از 1402-تا اکنون

 

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1396-1398

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1396-1398


سوابق آموزشی

دانش آموخته سم شناسی محیط (آلودگی های محیط) از دانشگاه بیرجند در سال 1390

دانش آموخته دکتری تخصصی علوم بهداشتی (سم شناسی محیط) از دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1396

 

سوابق پژوهشی

دانشجوی نمونه کشور در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور معاون اول ریاست جمهوری در سال 1395

پژوهشگر برجسته کشور از دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1396

دانشجوی نمونه دانشگاهی در مقطع دکتری تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی کردستان در طی سال های 1393-1396

پژوهشگر برتر در مقطع دکتری تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی کردستان در طی سال های 1393-1396

پژوهشگر برتر از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در طی سال های 1399-1402

کسب مقام برتر پژوهشگر کشور با حضور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال1399