سوابق اجرایی ، آموزشی و پژوهشی

سوابق اجرایی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1396-تا اکنون

 

سوابق آموزشی

دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه رازی در سال 1389

 دانش آموخته رشته دکتری تخصصی زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه رازی در سال 1395