سوابق اجرایی ، آموزشی و پژوهشی

سوابق اجرایی:

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از سوء مصرف مواد دانشگاه

عضو کمیته اخلاق کار با حیوانات آزمایشگاهی، معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

عضو کمیته آموزش هیات علمی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

عضو کمیته ایده پردازان آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

 

سوابق تحصیلی:

دکترای تخصصی علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان (1395)

کارشناسی ارشد علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1389)