دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / سیاست ها و راه کارها

سیاست ها و راه کار ها

 
 

 

 

توسعه و تولید علم در زمینه مصرف مواد

·       ارتقاء جایگاه پژوهشی مرکز

·       ارتقاء جایگاه آموزشی مرکز

·       توسعه ساختاری مرکز

·       افزایش تعامل با سایر دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، سازمان ها و ادارات مرتبط

·       تقویت منابع اطلاعاتی مرکز