تألیف کتاب

ردیف

عنوان کتاب

پدیدآور

نوع نگارش

سال نشر

1

داروهای روانپزشکی

فائزه تاتاری

ترجمه

1382

2

اختلال اضطراب منتشر: تشخیص، درمان و ارتباط آن با سایر اختلالات

فائزه تاتاری

ترجمه

1382

3

درمان دارویی روانپزشکی (جلد اول)

فائزه تاتاری، حبیب اله خزایی

ترجمه

1385

4

درمان دارویی روانپزشکی (جلد دوم)

فائزه تاتاری، حبیب اله خزایی

ترجمه

1385

5

اختلالات خلقی و اضطرابی در زنان

جلال شاکری

ترجمه

1387

6

درسنامه جامع روان پزشکی، اختلالات اضطرابی

فائزه تاتاری، فرید ترکمنی

ترجمه

1391

7

ارتقاء مهارت درمان و داروشناسی بالینی در بیماری‌های سرپایی شایع (چاپ دوم 1394)

ماری عطایی و تورج احمدی جویباری

تالیف

1391

8

گزیده سوالات آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی روانپزشکی 6 سال اخیر 1389 - 1384

وحید فرنیا

گردآوری و تدوین

1395

 9  ترجمه یک فصل از کتاب اعتیاد
 وحید فرنیا وصنوبر گلشنی