صفحه خوش آمد گویی

معرفی مرکز

مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد از سال 1390 شروع به فعالیت نمود و در تاریخ 1391/8/11 مورد موافقت اصولی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت .