اهداف کلی مرکز

 

اهداف کلی مرکز :

·         طراحی واجرای تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه سوء مصرف مواد به منظور توسعه دانش

·          ارزیابی برنامه های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب در مصرف مواد

·           هدفمند ساختن تحقیقات در راستای اولویت های پژوهشی دانشگاه و کشور

·         ایجاد هماهنگی های بین سازمانی در انجام تحقیقات مرتبط سوء مصرف مواد در منطقه

·         ارتقای سطح کمی وکیفی همکاری با سایر دانشگاهها و دیگر مراکز تحقیقات سوء مصرف مواد کشور

·           انجام طرح های مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشوری و بین المللی