دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / آیین نامه و دستورالعمل