صفحه خوش آمد گویی

معرفی مرکز

 

  مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد از سال 1390 شروع به فعالیت نموده و در تاریخ 1391/8/11 موفق به اخذ موافقت اصولی و در تاریخ 1396/1/27موفق به اخذ موافقت قطعی از  سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  گردید.


 

  • آلبوم 1

  • آلبوم 1

  • آلبوم 1

  • آلبوم 1

  • آلبوم 1

  • آلبوم 1

Loading