اساسنامه مرکز

 

اساسنامه مرکز :

 

ماده ا :

به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات اعتیاد که در این اساسنامه ( مرکز تحقیقات  ) نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت .

ماده 2 :

1-     توسعه و به کار گیری دانش بشری در زمینه  علم اعتیاد

2-   انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

3-    انجام مطالعات در زمینه بومی سازی فرآیند درمان منطبق بر باورها ، آداب و رسوم الزامات منطقه ای و استانی غرب کشور

4-    جمع آوری ، تنظیم وطبقه بندی اسناد ، مقالات و مدرک مربوطه و انتشار آن ها

5-    تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه اعتیاد

6-    ترغیب ، تشویق و به کار گیری محققین

7-    کوشش در جهت توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

8-   همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

9-    ارائه خدمات مشاوره ، آموزش و تحقیقاتی به سایر موسسات و نهادهای ذیمدخل

10-  تحقیق ، طراحی وتدوین روش ها ، ابزار های نوین در زمینه پیشگیری ودرمان اعتیاد منطبق بر واقعیت ها و الزامات جامعه ایرانی

11-  طراحی ، تدوین ، تالیف ، ترجمه ،چاپ و نشرکتب و انواع رسانه های مکتوب و غیر مکتوب در رمینه

افزایش آگاهی عمومی وتخصصی نسبت به بیماری اعتیاد

 

 

ماده 3:

 

 

الف : شورایعالی

ب : رئیس مرکز

 

 

ماده 4 :

1-     رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

2-    معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

3-    معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

4-    معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

5-    رئیس مرکز

6-    سه نفر از اعضا ء هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه

 

ماده 5 :

وظایف شورایعالی به شرح زیر میباشد :

 

1-     تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2-   تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی  داخل و خارج کشور و سازمان های بین المللی مطلبق مقررات و ضوابط مربوطه

3-    برسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز

4-    برسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5-    تصویب دستور العمل های مربوطه به امور داخلی شورای عالی اجرایی مرکز تحقیقات

6-    پیشنهاد سازمان تشکیلات مرکز

تبصره:  مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاست ها و خط مش ها و هماهنگی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود

ماده 6 :

رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار   منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است .

ماده 7 :

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوب شورایعالی جهت اجرای    وظایف و امور محوله اقدام می نماید

 

 

ماده 8 :

اعضاء مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر می باشد :

الف : اعضاء پیوسته : که اعضای هیات علمی و کارشناسان مرکز هستند .

ب : اعضاء وابسته : که اعضای هیات علمی و سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند .

ماده9 :

منابع مالی مرکز :

الف : درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب : کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج : اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه 30/2/81 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید .

بدیهی  است در صورتیکه طبق ضوابط دستور العمل اجرایی نحوه اخذ مجوزتاسیس مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی( دولتی ، غیر دولتی ) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاه ها ، مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده، موفق به اخذ موافقت نهایی نگردید ، این اساسنامه بلا اثر خواهند شد .