اساسنامه مرکز

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

 

اساسنامه مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

 

 

ماده ا -به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد  که در این اساسنامه "مرکز تحقیقات " نامیده می شود. برای تامین اهداف زیر مورد موافقت قطعی قرار گرفت.

ماده 2 -اهداف:

1-     توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه  علم "پیشگیری سوء مصرف مواد"

2-   انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

3 - جمع آوری ، تنظیم وطبقه بندی اسناد ، مقالات و مدرک مربوطه و انتشار آنها

4-    تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه "پیشگیری سوء مصرف مواد"

5-    ترغیب ، تشویق و بکارگیری محققین

6-    کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

7-    همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

 

ماده 3- ارکان مرکز عبارتند از:

الف : شورایعالی

ب : رئیس مرکز

 

ماده 4- اعضای شورایعالی مرکز عبارتند از:

1-     رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کرمانشاه

2-    معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کرمانشاه

3-    معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کرمانشاه

4-    رئیس مرکز

5-    سه نفر از اعضا ء هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه    

 

ماده 5 - وظایف شورایعالی مرکز به شرح زیر می باشد :

1-     تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2-   تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی  داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3-    برسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز

4-    بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5-    تصویب دستور العمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعمل های اجرایی مرکز تحقیقات

6-    پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره:  مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

 

ماده 6 - رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است .رئیس مرکز رئیس شورای پژوهشی و مسوول نظارت بر کلیه فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرکز خواهد بود.

 

ماده 7 - وظایف رئیس مرکز:

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

  

ماده 8 - اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر است:

الف : اعضاء پیوسته: که اعضای هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند .

ب : اعضاء وابسته: که اعضای هیات علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند .

 

 

ماده9 : منابع مالی مرکز:

الف: درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب: کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج: اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه دویست و پنجاه و نهم مورخ 27/1/96  شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید .

بدیهی  است در صورتیکه طبق ضوابط دستور العمل اجرایی نحوه اخذ مجوزتاسیس مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی( دولتی، غیر دولتی) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 31/5/88  شورای گسترش دانشگاه ها، مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده، موفق به اخذ موافقت نهایی نگردد، این اساسنامه بلا اثر خواهد شد.

 

 

………………………………..

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی