سوابق اجرائی، آموزشی و پژوهشی

 

سوابق آموزشی :

دکترای تخصصی روانپزشکی از دانشگاه تهران در سال 1382

دکترای حرفه ای از دانشگاه اصفهان در سال 1374

سوابق اجرایی :

پزشک مسئول اورژانس بیمارستان حضرت رسول جوانرود از سال 1381تا1383 

ریاست بیمارستان فارابی از سال 1388 تا 1390

ریاست مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد از سال 1393 تا کنون

عضو هیات علمی  گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی از سال 1390