دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / برنامه راهبردی عملیاتی / اولویت های پژوهشی پایان نامه ستاد مبارزه با مواد مخدر