اولویت های پژوهشی

 

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات اعتیاد

1-  شیوه های مقابله با تنش به منظور پیشگیری از اعتیاد و اختلالات رفتاری

2- حمایت های اجتماعی و خانوادگی  دردرمان و توانبخشی اعتیاد واختلالات رفتاری

3- گروه درمانی و مداخلات گروهی  در درمان سوء مصرف مواد و سایر مواد اعتیاد آور

4- حمایت های اجتماعی و خانوادگی  درپیشگیری از  اعتیاد و اختلالات رفتاری

5- مداخلات خانواده محور در درمان و توانبخشی مصرف کنندگان مواد مخدر و سایر مواد اعتیاد آور

6- مداخلات جامعه محور در اختلالات  مصرف مواد و و سایر مواد اعتیاد آور

8- عود و مداخلات توانبخشی در عود مددجویان مصرف کننده مواد مخدر و سایر مواد اعتیاد آور

9- مداخلات کیفی و اختلالات سوء مصرف مواد

10- تحقیقات آزمایشگاهی و اختلالات مصرف مواد مخدر و سایر مواد اعتیاد آور

11-  درمان و توانبخشی بیماران با تشخیص دو گانه Dual

12- مداخلات تئوری محور در اختلالات مصرف مواد و سایر مواد اعتیادآور