سوابق اجرایی ، آموزشی و پژوهشی

 

سوابق اجرایی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1396-تا اکنون

عضو شورای پژوهشی مرکز توسعه بالینی مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1396-تا اکنون

 

سوابق آموزشی

دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد روان شناسی گرایش روان سنجی از دانشگاه تهران در سال 1384

 دانش آموخته رشته دکتری تخصصی روان سنجی (سنجش و اندازه گیری) از دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) در سال 1394