سوابق اجرایی ، آموزشی و پژوهشی

 

سوابق اجرایی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1396-تا اکنون

عضو شورای پژوهشی مرکز توسعه بالینی مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1396-تا اکنون

 

سوابق آموزشی

دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد روان شناسی گرایش روان شناسی بالینی از دانشگاه تبریز در سال 1374

دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد روان شناسی گرایش روان سنجی از دانشگاه تهران در سال 1384

 دانش آموخته رشته دکتری تخصصی روان شناسی گرایش روان سنجی از دانشگاه مشهد در سال 1394